myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

Last Updated: 2021-01-30

ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


CAD-BIM software
Description
Price
AutoCAD 2021 1 year subscription

Call

AutoCAD LT 1 year subscription

11,000

Revit 1 year subscription

55,000

Revit LT suite 1 year subscription

14,500

Autodesk AEC Collection 1 year subscription

68,000


SketchUP
Description
Price
SketchUp Pro subscription

11,000

SketchUp Studio, Annual termed contract (1 year)

40,500

BricsCAD

Description

Price
BricsCAD Lite

22,400

BricsCAD Pro (with Twinmotion)

38,400

BricsCAD BIM (with Twinmotion)

72,000

myExtraContent10